Телефон за поръчки в гр. Пловдив :
0889 23 24 16
- офис:  ул. "Богомил" 58

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕВОД

Информацията по чл. 4 от Закона за електронната търговия: Сайта е собственост на "Светове транслейшън" ЕООД, Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,район р-н Южен, ул. "Кукуш" No 19, ет. 1, ап. 2 ,  Адреса, на упражняване дейност и адрес за кореспондения: гр. Пловдив, ул. " Богомил"58., Телефони за връзка:0889232416 , e-mail: info@prevodi-plovdiv.com  "Светове транслейшън" ЕООД, ЕИК: 203711383

Oбщи условия за използване на pпреводачески услуги чрез сайта prevodi-plovdiv.com

     Минималната поръчка е една страница: 1800 знака със интервалите (30 реда х 60 знака) в съответствие с БДС EN 15038:2006.
* Стойността на поръчката се изчислява на база брой страници от готовия превод, а не от оригиналния текст, в съответствие с БДС EN 15038:2006.
* Всички цени са базови, възможно е допълнително договаряне на цената!
* Поръчки за превод - Ръкописни - цената се завишава от стандартната цена.
* Копие на преведен документ се заплаща по цените от ценоразписа, без допълнителна отстъпка. (Копие на преведен документ може да се направи до 30 дни от датата на предаване на оригинала на поръчката)
* Преводаческата агенция съхранява архив на всички преведени текстове за максимум 30 дни от предаване на поръчката. След този срок преводите се изтриват.
* При обемна поръчка и/или дълготрайно сътрудничество се подписва договор за преводачески услуги с големи отстъпки в цените

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕВОД

Настоящите Общи условия са неразделна част към Договор за предоставяне преводачески услуги, наричан по-долу „Договора”. При несъответствие между разпоредбите на Общите условия и конкретния Договор, се прилагат разпоредбите на сключения индивидуален Договор за предоставяне преводачески услуги. При липса на сключен договор отношенията между страните се уреждат съгласно настоящите Oбщи условия.

    ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

ПРЕВОДАЧ: Лице с езикови познания,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Физическо или юридическо лице, което възлага изпълнението на услуги, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
МАТЕРИАЛ ЗА ПРЕВОД: Документи и други книжа, предоставяни за превод.
ДОКУМЕНТИ: Текстове на хартиен или електронен носител, предоставяни за превод.
ПРЕВОД: Превод от български език на чужд език и/или от чужд език на български език, изпълняван от преводач с подходящи езикови познания.
ГОТОВ ПРЕВОД: Вече преведени на съответния език документи и други книжа
РЕДАКЦИЯ: Специализирана терминологична редакция от консултант /експерт редактор/ и се предлага по договаряне, срещу допълнително заплащане.
КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД: Превод, при който преводачът изслушва изказването на един участник и после го интерпретира. Той се извършва от един преводач, когато продължителността на ангажимента не превишава три часа. При по-голяма продължителност и при лекционни форми задължително се изисква екип от двама преводачи.

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯЩИЯ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

 Информацията по чл. 4 от Закона за електронната търговия: Сайта е собственост на "Светове транслейшън" ЕООД, Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,район р-н Южен, ул. "Кукуш" No 19, ет. 1, ап. 2 ,  Адреса, на упражняване дейност и адрес за кореспондения: гр. Пловдив, ул. " Богомил"58., Телефони за връзка:0889232416 , e-mail: info@prevodi-plovdiv.com  "Светове транслейшън" ЕООД, ЕИК: 203711383

дружество оторизирано да извършва преводи на документи и други книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език, наричанo по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ.

    ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

“Светове транслейшън” ЕООД  предлага следните услуги:

Официални преводи и легализация на документи на всички езици.
Преводите се извършват от преводач вписан към МВнР дирекция КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ за извършване на официални преводи.

Специализиран превод  – специализиран е преводът на текстове с висока сложност в зависимост от използваната терминология. Специализирани преводи са технически, юридически, медицински, икономически, тясно специализирани (химия, физика, биология, научни статии, дипломни работи и др.

Обикновен превод – готовият превод е в електронен вариант или разпечатан на хартия без подпис на преводача и без печат.

Легализация на документи издадени от България - поставяне на апостил, превод на чужд език и заверка и подписа на преводача в консулски отдел.

Легализация на документи издадени от чужбина – официален превод и заверка на подписа на преводача в консулски отдел

Устен консекутивен превод - превод при който се изчаква говорещия и след това се превежда

Устен симултанен превод - превежда се в момента на разговора

-  Писмени и устни преводи  от заклети  лицензирани преводачи
-  Легализация на лични и официални фирмени документи
-  Заверки на официални документи с АПОСТИЛ от Консулски отдел на МВнР
-  Изповядване на сделки пред нотариус
-  Превод на техническа, художествена и специализирана  литература;
-  превод на техническа документация и инструкции за експлоатация към всякакъв тип оборудване с пълно спазване на оригиналното форматиране;
-   Редакция – терминологична, стилова, рекламна, художествена, езикова, контролна/техническа - допълнителна услуга по желание на клиента;
-   Коректура;
-   Адаптация;
-   Актуализация на превод;
-   Набор и текстообработка;
-   Оформление, предпечатна подготовка и печат, тиражиране;
-   Проверка адекватността на търговско наименование;

Писмени преводи:

Чл. 1 Преводът включва превод от  преводач
Чл. 2ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави точния начин на изписване на трите /двете/ имена, адреси, държави, градове, интелектуални продукти, имена на търговски дружества, юридически и физически лица и всякакви други, за които може да възникне спор, при приемане на офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преценява дали да използва предоставената му информация. При непредоставяне на същите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги превежда /изписва/ съгласно Закона за транслитерацията.
Чл. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълното изписване на всички съкращения в материала за превод при приемане на офертата. Ако такива не бъдат предоставени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги превежда смислово, както намери за добре или транскрибира съгласно Закона за транслитерацията или ги оставя без превод.
Чл. 4 Когато материала за превод се състои от ръкописни или нечетливи документи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да ги разчете и да предостави разчетеното на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако същото не бъде предоставено, преводачът ги разчита до колкото е възможно, а на мястото на неразчетените пасажи се поставя израза - „не се чете”.
Чл. 5 Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае да се използва специфична терминология в превода, той е длъжен да предостави терминологичен речник с цялата терминология, която иска да се използва. Ако даден термин липсва в тази терминология, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го превежда както намери за добре, по своя преценка.
Чл. 6 Писмените преводи се таксуват съгласно действащия ценоразпис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на страница съгласно БДС, където 1 страница е 1800 символа с интервалите /30 реда 60 знака на ред/.
Чл. 7 Минималният обем, който се таксува, е 1 страница съгласно БДС.Чл. 8

Легализация:
Легализацията е необходима за различни видове документи и се прави с цел удостоверяване автентичността на документа и/или неговия превод.
Легализацията представлява процес на свързани заверки в различни инстанции, като последната такава е Отдел "Консулски отношения" към Министерство на външните работи на Република България.

Чл. 9 Информация за необходимите реквизити на документите, предназначени за легализация, както и други специфични изисквания, се предоставят единствено в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 10 В цената на легализацията не се включва цената на писмения превод. Цената на превода се калкулира по действащия ценоразпис.
Чл. 11 Посочените срокове за легализация са приблизителни и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за забава.
Чл. 12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи каквато и да била отговорност при отказ съответния документ да бъде легализиран.
Чл. 13 При отказ за легализация, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи връщане на оригиналния документ, като има право да задържи сумата, необходима за покриване на разходите.
Чл. 14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави точният начин на изписване на трите /двете/ имена, адреси, държави, градове, интелектуални продукти, имена на търговски дружества, юридически и физически лица и всякакви други, за които може да възникне спор, при приемане на офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преценява дали да използва предоставената му информация. При непредоставяне на същите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги превежда /изписва/ съгласно Закона за транслитерацията.

Редакция:
Редакцията се извършва от експерт-редактор и в цената за писмен превод на страница не е включена редакция. Редакцията се заплаща като отделна услуга.

Чл. 15 Услугата редакция не е включена в цената за превод на страница.
Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже редакция на преведени документи и други книжа.
Устен превод:
Чл. 17 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави възможно най-пълна информация относно времетраенето, мястото, езиците и областта на превод. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави помощни материали и терминология. При непредоставени помощни материали и терминология ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за качеството на устния превод.
Чл. 18 При устните преводи се заплаща времето, за което е ангажиран преводача, независимо дали той извършва превод.
Чл. 19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже изпълнението на устен превод, ако потвърждението не е получено в определения в офертата срок.
Чл. 20 Минимално време за таксуване на устен превод е един час.

    НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Чл. 29 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи запитване за оферта по някой от следните начини
- по телефон;
- лично в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
- чрез изпращане на електронно писмо до електронните пощи на фирмата; 

Чл. 30 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави следната информация, на базата на която да се изготвя офертата:

- име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, електронна поща, телефон,  материал, предназначен за превод, език от който ще се превежда; език на който ще се превежда,  допълнителни забележки и изисквания, ако има такива;, срок за изпълнение;

Чл. 31 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще получи офертата в рамките на 7 работни дни.
Чл. 32 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще получи офертата по посочената от него електронна поща или устно намясто в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 33 ОФЕРТАТА за предоставяне на писмен превод съдържа:  - срок на валидност, - срок за изпълнение;
- цена за писмен превод на една стандартна страница, съгласно Български държавен стандарт /съгласно БДС една стандартна страница съдържа 1800 символа, като се включват интервалите, или 30 реда по 60 символа на ред/;
 - приблизителна или точна цена на офертата /точна цена се задава само в случаите, когато материалите, предоставени за превод, позволяват точно изчисляване на символите. В останалите случаи цената се определя на база преведения текст/; - начини на плащане И ДОСТАВКА;Чл. 34 Минималният размер на поръчката е една страница
Чл. 35 Редакцията се извършва от експерт-редактор и в цената за превод на страница не е включена редакция. Тя се заплаща като отделна услуга.
Чл. 36 ОФЕРТАТА за предоставяне на устен превод съдържа - срок на валидност; цена на час;
Чл. 37 ОФЕРТА за извършване на редакция на документи и други книжа, преведени от български език на чужди езици и от чужди езици на български език, съдържа:
- дата, - срок на валидност; срок на изпълнение;
- цена за редакция на една стандартна страница съгласно Български държавен стандарт /съгласно БДС една стандартна страница съдържа 1800 символа, като се включват интервалите или 30 реда по 60 символа на ред/
- приблизителна или точна цена на офертата /Точна цена се задава само в случаите, когато материалите, предоставени за редакция, позволяват точно изчисляване на символите. В останалите случаи цената се определя на база редактирания текст/ , начини на плащане И ДОСТАВКА;

    НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА

- по телефон, скайп или е-mail, зауточнение цената на услугата. 
- изпращане на текста, който желаете да се преведе по скайп или e-mail.
- доставяне на готовите преводи
- получаване на място в офисите на агенцията;
- с пощенски  куриер на посочения от вас адрес;
- на посочения от клиента e-mail или скайп;
- Плащане на поръчката
- касово плащане на място в офисите на фирмата
- наложен платеж с куриер
- по банков път
- от чужбина приемаме плащания чрез WESTERN UNION или MONEY GRAM
Фaктури: За получените суми „Светове транслейшън” ЕООД издава фактури,  фактурата може да бъде изпратена по следните начини:
- електронна фактура - изпратена по е-mail или по скайп
- хартиена фактура  – изпраща се  с куриер на посочения от клиента адрес.

Чл. 38 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме офертата в рамките на 10 /десет/ дни(освен, ако не е указано друго в Офертата). След изтичането на горепосоченият срок той трябва да направи ново запитване.
Чл. 39 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме офертата по следните начини:
- лично, в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; - чрез изпращане на електронно писмо до посочената в офертата електронна поща. Писмото трябва да съдържа безусловно и недвусмислено приемане на офертата и име на лицето приело офертата.
Чл. 40 Приетата оферта може да бъде променена по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
Чл. 41 С приемане на офертата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че безусловно приема условията на настоящите Общи условия.

    СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

 Чл. 42 След приемане на офертата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да сключи Договор за предоставяне на преводачески услуги от разстояние.
Чл. 43 Ако не бъде сключен Договор за предоставяне на преводачески услуги, отношенията между ВЪЗЛОЖИТЕНЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се уреждат според разпоредбите на настоящите Общи условия.
Чл. 44 В случаите, когато приемането на поръчката се извършва чрез изпращане на електронно съобщение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи проекта на Договора си по посочен от него начин.
Чл. 45 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписания Договор в рамките на три дни от датата на получаване.
Чл. 46 С подписване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че безусловно приема разпоредбите на настоящите Общи условия, които са неразделна част от него.

    ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА ПРЕВОД

 Чл. 47 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на 50% от договорената цена преди започване на поръчката, а останалите 50% съгласно условията,
описани в чл. 49.
Чл. 48 Предоставената услуга може да бъде заплатена по следните начини:
- брой, в офис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; - по банков път; - с наложен платеж при използване на куриерски услуги;

Чл. 49 Срок за заплащане на оставащото възнаграждение /50%/:
- в момента на получаване на превода, когато се заплаща в брой;
 - по банков път - в три дневен срок от получаване на фактурата;
- към момента на получаване на превода при заплащане с наложен платеж;
Чл. 50 Договорената цена се заплаща във валутата, която е посочена в Договора.

    НЕУСТОЙКИ

Чл. 51 В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимите суми в сроковете, посочени в глава VII от настоящите Общи условия, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден.
Чл. 52 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпада в забава без да се изисква изпращане на известие или покана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

    СРОК ЗА ПРЕВОД

 Чл. 53 Ако в Договора за предоставяне на превод от разстояние не е упоменат изрично началния момент за предоставяне на материала за превод и крайния момент за предоставяне на превода, то ще се прилагат правилата, уредени в настоящата Глава IX.
Чл. 54 Ако материала за превод е предоставен преди изготвяне на офертата, то за начало на срока се счита датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил потвърждение на офертата.
Чл. 55 Ако материалът за превод е изпратен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ едва след приемане на офертата, то за начало на срока се счита момента на получаване на самия материал.
Чл. 56 Ако в офертата не е посочен краен срок за предоставяне на превода, се приема, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми по надлежния начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като превода е готов.

    ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИЯ ПРЕВОД

Чл. 57 Преводът трябва да бъде готов в срок.
Чл. 58 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи готовия превод по следните начини:
- лично от офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- на посочената електронна поща;
- чрез куриер /ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема риска за случайното загубване или увреждане, както и разходите за всяка една доставка на превода./
Чл. 59 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готовия превод след подписване на Приемо – предавателен протокол. Той е неразделна част от Договор за предоставяне преводачески услуги.
Чл. 60 Разходите за куриерски услуги са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 62 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация на превода в седем дневен срок, считано от датата на получаване на превода.
Чл. 63 Ако до края на срока ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи рекламация, се счита, че превода е приет без възражения.
Чл. 64 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи точните места в целия текст, с които не е съгласен. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя текста на независим преводач, който да редактира местата, за които е направена рекламацията.
Чл. 65 Непосочване на точните места на рекламация освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължение за коригиране на преведения текст.
Чл. 66 Разходите за независимия преводач са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 67 Предоставяне на превода на независим преводач не включва цялостна редакция на преведения текст.
Чл. 68 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се задължава да коригира готовият превод съобразно направената рекламация.
Чл. 69 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разумен срок за отстраняване на рекламациите. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да предостави подобен разумен срок, за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отпада отговорността за поправяне на рекламациите.
Чл. 70 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи намаляване или предоставяне на отстъпка от дължимата цена при извършване на рекламация

    ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 71 Приемайки настоящите Общите условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че достъп до получените за превод материали ще имат служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и лица, които ще извършат превода.
Чл. 72 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от своите преводачи и служители да спазват най-стриктно поверителност по отношение на съдържанието на превода. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за нарушаване на това задължение
Чл. 73 ИЗПЪЛНИТЕЛЯT не отговаря за разкриване на информация, която е била в публичното пространство преди разкриването й, разкриването й не е по негова вина или се изисква да бъде разкрита по закон и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯT е изпратено изрично писмено искане за това.

    ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 76 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че той притежава авторските права върху оригиналния текст, освен в случаите, в които преводът се извършва с информационна цел.
Чл. 77 Всички права върху интелектуалната собственост в предоставените материали за превод остават в собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като той разрешава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ги съхранява и използва за целите на превода.
Всички права върху интелектуалната собственост на преводите следва да останат във владение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако не бъде изрично договорено друго, в писмена форма.

Чл. 78 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разрешава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да съхранява и ползва преводите, без ограничение във времето.

    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 79 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска удължаване на срока за извършване на превода.
Чл. 80 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави устно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за текущото изпълнение на поръчката.
Чл. 81 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява всички получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали и да му ги предаде при поискване, след приключване на изпълнението на съответната поръчка.
Чл. 82 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже да завърши започнатата поръчка, ако не бъде спазена процедурата за заплащане, уредена в чл. 47от настоящите Общи условия.
Чл. 84 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска заплащане на приетата поръчка на етапи, различни от посочените в чл. 47 от настоящите Общи условия.
Чл. 85 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже да завърши започнатата поръчка, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не спази договорената процедура за заплащане на превода.
Чл. 86 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже започване на следваща поръчка, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е заплатил предходната.
Чл. 87 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже поръчката, без да посочи причините за това.
Чл. 88 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да промени срока за изпълнение на поръчката, ако материалите за превод не бъдат предоставени в срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 89 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да не започне или да спре изпълнението на поръчката, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предоставил неточна или недостатъчна информация относно изпълнението на поръчката, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно.
Чл. 90 В случай на спиране на изпълнението на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнената част от възложената поръчка.
Чл. 91 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи готовия превод, както и предоставените оригинали на документи до заплащане на договорената цена.
Чл. 92 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при непредоставяне на превода в срок.
Чл. 93 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица вследствие извършения от него устен или писмен превод.
Чл. 94 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при настъпване на някое от следните обстоятелств   - наличие на загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи, което се дължи на настъпване на форсмажорни обстоятелства като земетресение, буря, война, катастрофа, ембарго, актове на държавни и административни органи, стачки и други; - изпращане на материалите за превод на погрешен пощенски или електронен адрес, без виновно действие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да е довело до това;
Чл. 95 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени от настъпването на форсмажорни обстоятелства, които не е могъл да предвиди или предотврати.
Чл. 96 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди или забавяния, причинени от проблеми в работата на телекомуникационните компании или доставчиците на интернет услуги.

    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 97 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки един момент от изпълнението на конкретната поръчка.
Чл. 98 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да преустанови изпълнението на поръчката, след като уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вече изпълнената част от поръчката.
Чл. 99 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в рамките на седем дни от получаване на превода да направи рекламация в писмена форма.
Чл. 100 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими материали, свързани с изпълнението на поръчката.
Чл. 101 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати превода в срок.
Чл. 102 Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да получи изготвените документи, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на договорената цена за изпълнението на поръчката
Чл. 103 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати всички разноски по събиране на дължимото, но неплатено в срок вземане.
Чл. 104 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за вредите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на предоставената от него непълна, неточна или измамна информация или неспазване на разпоредбите на Договора.
Чл. 105 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи в писмена форма, всички специфични изисквания към поръчката, най-късно до момента на приемане на офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да откаже поръчката, ако не е съгласен с някой от специфичните изисквания.

    ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 106 Измененията на Общите условия влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата – www.prevodi-plovdiv.com
Чл. 107 Възникналите между страните спорове се решават с взаимни преговори, а ако не се постигне съгласие, ще се отнесат до компетентния съд в Република България.
Чл. 108 За неуредените въпроси в настоящите Общи условия и Договор за предоставяне на преводачески услуги се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Чл. 110 При сключване на международен договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приложимото право ще е българското.
Чл. 111 Настоящите Общи условия са неразделна част от сключения Договор за предоставяне на преводачески услуги.
Чл. 112 Настоящите Общи условия са достъпни на интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

 

 

 AДРЕСИ НА ОФИСИ:

гр. Пловдив,  ул. "Богомил" 58,  тел.: 032 653606, 0889232416, 0897837572, е-mail: info@prevodi-plovdiv.com
, скайп: prevodisvetove


гр. София, е-mail: info@prevodi-plovdiv.com
, скайп: prevodisvetove


превод на Английски,  превод нa Гръцки, превод на Испански, превод на Италиански, превод на Немски, превод на Полски, превод на Португалски, превод на Румънски, превод на Руски, превод на Турски, превод на Френски.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

prevodi-plovdiv.com ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ - ПЛОВДИВ. БЪРЗО И ЕВТИНО!!! приема поръчки за преводи на клиенти ПО Е-МАИЛ от: ПЛОВДИВ, Албена, Асеновград, Ахтопол, Балчик, Банско, Батак, Берковица, Благоевград, Ботевград, Брацигово, Бургас, Бяла Слатина, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Годеч, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Девня, Димитровград, Добрич, Дряново, Дупница, Елена, Елин Пелин, Елхово, Етрополе, Златица, Златоград, Исперих, Ихтиман, Казанлък, Карлово, Козлодуй, Кубрат, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Мездра, Мелник, Монтана, Несебър, Нова Загора, Нови пазар, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Поморие, Попово, Правец, Провадия, Първомай, Разград, Раковски, Русе, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, Созопол, София, Стамболийски, Стара Загора, Стражица, Стралджа, Стрелча,Троян, Трявна, Търговище, Харманли, Хасково, Чепеларе, Чирпан, Шумен, Ямбол.

Albanian translation, Arabic translation, Azerbaijani translation, Bosnian translation, Bulgarian translation, Chinese translation, Croatian translation, Czech translation, Danish translation, Dutch translation, English translation, Finnish translation, French translation, Hungarian translation, German translation, Greek translation, Hebrew translation, Irish translation, Italian translation, Japanese translation, Javanese translation ,Kannada translation, Korean translation, Kurdish translation, Latvian translation, Lithuanian translation, Luxemburgish translation, Macedonian translation, Moldavian translation, Norwegian translation, Polish translation, Portuguese translation, Romanian translation, Russian translation, Scots Gaelic translation, Serbian translation, Serbo-Croat translation, Slovak translation, Slovenian translation, Spanish translation, Swedish translation, Tajik translation, Turkish translation, Ukrainian translation, Vietnamese translation

превод на Английски, превод на Арабски, превод на Арменски, превод нa Гръцки, превод на Иврит, превод на Испански, превод на Италиански, превод на Китайски, превод на Корейски, превод на Македонски, превод на Немски, превод на Полски, превод на Португалски, превод на Румънски, превод на Руски, превод на Словашки, превод на Словенски, превод на Сръбски, превод на Турски, превод на Украински, превод на Унгарски, превод на Фарси, превод на Фински, превод на Френски, превод на Хинди, превод на Холандски, превод на Хърватски, превод на Чешки, превод на Шведски, превод на ЯпонскиВсички права запазени. 2010 © prevodi-plovdiv.com

Общо 2 посетители online